İhracat rejimi,serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

İhracat Rejimine ilişkin usul ve esaslar 4458 sayılı Gümrük Kanununun 150-151.Maddelerinde ve Gümrük Yönetmeliğinin 415-418.Maddelerinde açıklanmaktadır.

*İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine getirilen eşya, buralarda 1 ay kalabilir. Sözü edilen eşya ile ilgili olarak beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın bu süre içinde ek süre talebinde bulunulması halinde, en çok 3 aya kadar ek süre verilebilir. 1 aylık süre ve verilen ek süre içinde gümrük işlemleri bitirilerek yerinden kaldırılmayan eşya için gümrük yükümlüsüne tebligat yapılarak, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde eşyanın geçici depolama yerinden çıkarılması; aksi takdirde, bu eşyanın gümrüğe terk edilmiş sayılacağı bildirilir. Bu süre içinde de yerinden çıkarılmaması halinde eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır ve tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır. Bu eşyaya ilişkin olarak tescil edilmiş beyanname varsa iptal edilir.

*Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi  2 aydır. Bu süre makul sebeplerle en çok 2 ay uzatılabilir. Bu süreler içinde işlemleri tamamlanmayan beyannameler iptal edilir.

– İhracata konu eşyayı taşıyan araçlar Gümrük denetiminde bulunan İhracat Sahasına girer.

– İhracat beyannamesi tescil olan araç, kolcu marifeti ile mühürlenerek sevke hazır hale gelir.

– Aracın tahakkuk eden kantar ve park ücreti ilgili ödeme noktasına ödenerek çıkışı yapılır.