Geçici Depolama Yerleri; Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi Gümrük İdaresinin kontrolü altındaki yerlerdir.

Geçici Depolamaya ilişkin usul ve esaslar 4458 sayılı Gümrük Kanununun 47-50. Maddelerinde ve Gümrük Yönetmeliğinin 77-97.Maddelerinde açıklanmaktadır
Ankara Lojistik Üssünde ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİMİ altında hizmet vermekte olan Geçici Depolama alanımız bulunmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğine ve de teknolojiye uygun olarak hizmetlerimizi yürüttüğümüz depomuza ilave olarak, Tehlikeli madde depomuz Ankara’nın ilk kapsamlı hizmet veren Parlayıcı, Yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya ile diğer tehlikeli ve zararlı maddelerin depolandığı alan olarak müşterilerimize hizmet vermektedir.

  • GEÇİCİ DEPOLAMA YERİNE EŞYA TESLİM EDERKEN

– Gümrük İdaresince Özet Beyan/TIR Karnesi/Transit Beyannamesi tescil edilen araçlar Gümrük Muhafaza memurları gözetiminde Geçici Depo sahasına alınır.

– Gümrük Ambar Memurunca mühürleri açıldıktan sonra, eşyalar CMR evraklarına göre depoda teslim alınır.

– Önce işletici firmanın sistem girişleri, sonra Gümrük Ambar memurunca sistem girişleri yapılarak giriş işlemleri tamamlanır.

*Geçici depolama yerinde bekleme süresi Gümrük Kanunun 46.maddesi hükmünce özet beyanın verildiği tarihten itibaren deniz yoluyla gelen eşya için 45 gün, diğer bir yolla gelen eşya için ise 20 gündür.

  • GEÇİCİ DEPOLAMA YERİNDEN EŞYA TESLİM ALIRKEN

– Geçici Depolama yerinde bekleyen eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması ve varsa vergilerinin ödenmesi sonrasında, Gümrük Ambar Memurundan”Çıkış Kontrol Fişi” alınmasını takiben CMR aslı ile birlikte işletme ofisine müracaat edilir.

– İşletme ofisinde sistem çıkışı yapılıp depolama hizmet ücretlerin ödenmesinden sonra eşyaların teslimi gerçekleşir.